بررسی دید کودکان

برای بررسی دید کودکان در این مرکز از بدو تولد و همچنین غربالگری نوزادان و تشخیص تنبلی و انحراف چشم در این واحد انجام می گیرد.